RME – raka vägen till fossilfria transporter!

Redan idag finns det stora möjligheter att minska beroendet av fossila drivmedel. Företag som redan har agerat och minskat sin belastning av växthusgaser ser inte svenska klimatmål som ett hinder, utan en möjlighet till ett stärkt varumärke och lönsamma affärer.

Genom att köra på 100 % RME – ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60%, sett ur ett livscykelperspektiv.  Utvecklingen av dagens biodrivmedel går snabbt och klimatprestandan förbättras ständigt. Våra kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik och lantbruk. Vi är även specialiserade på omställning av olika typer av specialmaskiner från diesel till RME. Vi kalkylerar omställningens klimatresultat för varje enskild verksamhet

Klimatkalkyl

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till RME.

ÅRLIG DIESELVOLYM I LITER

 
 
 

Drift
När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet. Vi samarbetar med världens bästa till tillverkare av respektive drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Vi bevakar också den politiska situationen. Din anläggning hålls fylld och bränslet ‑ finns alltid tillgängligt.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

Vad är RME

RME står för RapsMetylEster och är omförestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnyelsebart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. Energifabriken levererar RME som är speciellt anpassad för att köras på 100% och genom en svenskpatenterad efterbehandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en outstanding driftsäkerhet, året runt. Energifabriken har ett nära samarbete med Perstorp och för drivmedelsanvändning arbetar vi uteslutande med Verdis Polaris som är en produkt tillverkad av Perstorp. Verdis Polaris är tillverkad i Sverige.

Verdis Polaris ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning. RME kan också
användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med RME kommer flera fördelar:

  • Upp till 63% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning)
  • Vattenfri tillverkning
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Används i befintliga fordon
  • Förnybart alternativ till eldningsolja i standardpannor
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen