Råvaror för HVO

 

Energifabrikens generella inställning till olika råvaror (och olika biodrivmedel) är att alla behövs, och att de i så gott som alla lägen är bättre än sina fossila motsvarigheter. Utmaningen i att ersätta fossila drivmedel är svår. Inställningen till olika typer av restprodukter är självklart positiv. PFAD klassas som restprodukt idag liksom exempelvis använda livsmedelsoljor.

För att göra biodiesel används olika typer av fetter som råvara. För tillverkning av HVO finns möjlighet att använda enklare kvaliteter av fett och feta restprodukter som råvara. Här kan du läsa mer om Neste My´s råvaror.

 

Rapsolja

En mindre del rapsolja används för tillverkning av HVO. Europeisk raps odlas effektivt och har bra GHG-värden.

Kommentar: Energifabriken är positiva till att grödbaserade råvaror används till biodrivmedel. Det är ett sätt att hålla åkermark i hävd samt i beredskap att producera både drivmedel och livsmedel. En ökad efterfrågan påverkar odlarens beslut i odlingen. Men produkten, rapsoljan, kan vid en större livsmedelskris användas som livsmedel och tillfälligt ersättas med fossila bränslen.

 

Slaktavfall

För tillverkning av HVO används slaktavfall som råvara. Slaktavfall som råvara ställer stora krav på anläggningen som förädlar det vidare. Tillgången på slaktavfall i världen är begränsad. Hela världens slaktavfall skulle kunna ersätta halva Sveriges dieselbehov. Tidigare användes slaktavfall för annan energiutvinning, som gödselmedel och för vissa typer av djurfoder. Slaktavfall är klassat som restprodukt vilket gör att spårbarheten sträcker sig tillbaka till ledet där avfallet uppstår. Vanligtvis i slakteriet. Spårbarheten sträcker sig inte tillbaka till uppfödningen av djuren.

Kommentar: Att använda slaktavfall är ett bra sätt att utnyttja flöden av restprodukter. Vi ser heller ingen större risk att en ökad efterfrågan på slaktavfall ska medföra en ökad köttproduktion.

 

Fiskolja

Rester från fiskindustrin som fiskolja är en utmärkt råvara för tillverkning av HVO.

 

Technical corn oil, TCO

Technincal corn används i mindre utsträckning för tillverkning av HVO. Vid tillverkning av etanol från majs uppstår en liten andel majsolja som inte kan användas som livsmedel. Tillgången på TCO är mycket begränsad. Tidigare användes den till olika tekniska ändamål och till övrig energiutvinning/förbränning etc. TCO är klassat som en restprodukt vilket gör att spårbarheten sträcker sig tillbaka till etanolfabriken där produkten uppstår, men inte till odlingen av majsen.

Kommentar: Att använda TCO är ett bra sätt att hushålla med resurser. Tillgången är så liten att det inte får någon påverkan på odling av majs eller produktion av etanol. På sikt tror vi att denna produkt kommer att förädlas till drivmedel mer lokalt.

 

Palm fatty acid destillate, PFAD

PFAD används till viss del för tillverkning av HVO. När oljepalmen skördas påbörjas en nedbrytning av palmoljan i frukterna. Nedbrytningsprodukten är olika typer av fettsyror. Halten av dessa fettsyror varierar beroende på tiden som löper mellan skörd och förädling. Fettsyrorna måste avlägsnas från palmoljan för att den skall kunna användas som livsmedel. Fettsyrorna utgör i genomsnitt ca 4-5% av skörden. Tillgången är begränsad, men ändå större än exempelvis slaktavfall. Tidigare användes PFAD för övrig energiutvinning/förbränning, tillverkning av tvål och för tillverkning av foder. Spårbarheten sträcker sig tillbaka till förädlingsledet där restprodukten uppstår. Den PFAD som används för tillverkning av HVO kommer från förädlare som är RSPO-anslutna. Vilket betyder att deras produktion av palmolja baseras på odlingar som är certifierade eller på väg in i en certifiering.

Kommentar: Energifabriken anser att PFAD är en bra råvara, tillsammans med andra råvaror. Neste har nyligen utvecklat teknik som gjort det möjligt att använda PFAD som råvara till HVO. Vår bedömning är att användning av PFAD skiljer sig från användning av palmolja främst genom att en ökad efterfrågan på PFAD inte påverkar palmoljeproducentens beslut i odlingen. Det faktum att andelen PFAD utgör mindre än 5% av odlarens produktion och det faktum att värdet på denna del är lägre än för palmoljan gör att odlaren ser till värdet på sin palmolja i besluten om odlingen. Översatt till svenska förhållanden gör exempelvis en ökad efterfrågan på havreskal inte att den svenska odlaren börjar odla mer havre. Hen kommer alltjämt att vägledas av prisprognoser på havre i sina beslut. Vi tror dock att PFAD i framtiden i större utsträckning kommer att förädlas till drivmedel mer lokalt.

 

Used cooking oil, UCO

Begagnad frityrolja används för tillverkning av HVO. Ibland också för enklare kvaliteter av RME. Frityroljan är ofta förorenad med salt vilket ställer stora krav på anläggningen som genomför förädlingen. Tidigare användes begagnad frityrolja till tillverkning av tvål, djurfoder, energiutvinning och tekniska ändamål. Frityroljor är ofta palmolja, rapsolja och solrosolja.

Kommentar: Begagnad frityrolja är en bra råvara. Trots att en betydande del av frityroljan tas om hand och att en betydande del är palmolja bedömer vi inte att den har någon påverkan på odlingen och produktionen av någon av dessa oljor.

 

Tallolja

Vid produktion av pappersmassa kan vid vissa tekniker en viss kvantitet tallolja uppstå. Tillgången på tallolja är begränsad, tillgången är lika stor som tillgången på slaktavfall. Spårbarheten sträcker sig tillbaka till platsen då produkten uppstår, dvs i förädlingen. Spårbarheten sträcker sig inte till odlingen och avverkningen av skog. Tidigare användes talloljan till energiutvinning/förbränning, tillverkning av tvål, såpa och tekniska ändamål.

Kommentar: Tallolja är en bra råvara. Rent tekniskt är det svårt att använda den rent då HVO från tallolja av det som produceras idag är känslig för kyla. Tallolja utgör en obetydlig del av skogens värde och riskerar inte att påverka hur skogen brukas.

 

Utveckling

 

Fettavfall alger och plastskräp

 

Läs mer om det långsiktiga arbetet med framtidens råvaror.